Koło łowieckie nr 104 "Ptaszkowo"

Charakterystyka obwodu

Położenie obwodu

Obwód łowiecki nr 351 „REŃSKO” posiada 7 tys 320 ha powierzchni. Jest położony w Wielkopolsce na terenie powiatu Grodzisk Wlkp. Obwod ten do 14.09.2013 roku funkcjonował jako OHZ „PTASZKOWO”.  Jest on położony jest w granicach Wielkiego Łęgu Obrzańsiego. Obszar ten obejmuje rozszerzony fragment Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej, który przecinają trzy zbudowane na przełomie  wieków XVIII i XIX równoległe do siebie kanały, łączące systemy wodne Warty i Odry. Są to kanały: Obrzański Północny, Obrzański Środkowy i Obrzański Południowy. Większą część powierzchni obszaru pokrywają rozległe połacie pokrytych siecią kanałów i dość intensywnie użytkowanych łąk oraz innych użytków zielonych. Stosunkowo niewielką ich część stanowią łąki podmokłe i turzycowe. Wiosną w niżej położonych miejscach tworzą się rozlewiska. Wzdłuż kanałów i wśród łąk rosną szpalery dębów i topól oraz pojedyncze stare drzewa i ich grupy. Na części omawianego terenu prowadzono eksploatację torfu, czego pozostałością są torfianki. W obrębie obszaru znajdują się również położone na obrzeżach łąk pola orne oraz niewielkie fragmenty lasów, z przewagą borów sosnowych i spotykanych w obniżeniach olsów i łęgów. Zachowaniu i utrzymaniu siedlisk gatunków ptaków na obszarze Wielkiego Łęgu Obrzańskiego sprzyja ekstensywna gospodarka rolna prowadzona na omawianym obszarze, w tym zwłaszcza użytkowanie łąkarskie. Do najważniejszych zagrożeń dla lokalnej awifauny i jej siedlisk należą: obniżenie się poziomu wód gruntowych i przesuszenie terenu oraz zamiana łąk w grunty orne bądź ich zalesianie.

Pokaż mapę

 

 

Ostoja Kulika Wielkiego

Wielki Łęg Obrzański jest ważną w skali Wielkopolski ostoją ptaków wodno-błotnych, istotną przede wszystkim dla ptaków przelotnych, leżącą w obrębie lokalnego korytarza ekologicznego wiodącego wzdłuż Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej. Liczebność zatrzymujących się tu migrujących stad siewki złotej Pluvialis apricaria (8 500–10 000 osobników), należy do najwyższych w kraju. Jest to również jedna z ostatnich w Wielkopolsce ostoi lęgowych kulika wielkiego Numenius arquata (2 – 8 par lęgowych, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej).

 

Bogactwo obwodu

Obwód Łowiecki nr 351 jest znany w szczególności z doskonałej populacji jeleni byków, których waga poroża przekracza nawet 10 kg. Podmokłe tereny stanowią idealne siedlisko dla licznej populacji dzików. Z tych tez powodów pozyskanie zwierzyny grubej na polowaniach zbiorowych wacha się od kilkunastu do kilkudziesięciu sztuk.